Abakawir-Lamiwudyna versus Tenofowir-Emtrycytabina do wstępnej terapii HIV-1

Stosowanie inhibitorów odwrotnej transkryptazy nukleozydów o ustalonej dawce (NRTI) z nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy lub inhibitorem proteazy wzmocnionym rytonawirem jest zalecane jako leczenie początkowe u pacjentów z zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu (HIV-1), ale które połączenie NRTI ma większą skuteczność i bezpieczeństwo nie jest znane. Metody
W randomizowanym, zaślepionym badaniu równoważności z udziałem 1858 pacjentów kwalifikujących się, porównaliśmy cztery schematy leczenia przeciwretrowirusowego raz dziennie jako leczenie początkowe w przypadku zakażenia HIV-1: abakawir-lamiwudynę lub fumaran dizoproksylu tenofowiru (DF) – imtrycytabinę plus efawirenz lub atazanawir wzmocniony rytonawirem. Głównym punktem końcowym skuteczności był czas od randomizacji do niepowodzenia wirusologicznego (zdefiniowanego jako poziom RNA HIV-1 . 1000 kopii na mililitr po 16 tygodniach i po 24 tygodniach lub .200 kopii na mililitr w 24 tygodniu lub później) .
Wyniki
Zaplanowany przegląd okresowy niezależnej platformy monitorowania danych i bezpieczeństwa wykazał znaczące różnice w skuteczności wirusologicznej, zgodnie z kombinacją NRTI, u pacjentów z badaniem poziomu RNA HIV-1 w wysokości 100 000 kopii na mililitr lub więcej. Po medianie obserwacji trwającej 60 tygodni, wśród 797 pacjentów z przesiewowym badaniem poziomu RNA HIV-1 w liczbie 100 000 kopii na mililitr lub więcej, czas do niepowodzenia wirusologicznego był znacznie krótszy w grupie abakawir-lamiwudyna niż w przypadku tenofowiru DF-emtrycytabiny. grupa (współczynnik ryzyka, 2,33, 95% przedział ufności, 1,46 do 3,72, P <0,001), z 57 niepowodzeniami wirusologicznymi (14%) w grupie abakawir-lamiwudyna w porównaniu z 26 (7%) w grupie otrzymującej tenofowir DF-emtrycytabinę. Czas do wystąpienia pierwszego zdarzenia niepożądanego był również krótszy w grupie abakawir-lamiwudyna (p <0,001). Nie było istotnej różnicy między grupami badanymi przy zmianie wyjściowej liczby komórek CD4 w 48. tygodniu.
Wnioski
U pacjentów z przesiewowym badaniem poziomu RNA HIV-1 w liczbie 100 000 kopii na mililitr lub więcej czasy niepowodzenia wirusologicznego i pierwszego zdarzenia niepożądanego były znacząco krótsze u pacjentów losowo przydzielonych do abakawiru-lamiwudyny niż u pacjentów otrzymujących tenofowir DF-emtrycytabinę. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00118898.)
Wprowadzenie
Wskazówki dotyczące leczenia początkowego leczenia zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności typu (HIV-1) zalecają stosowanie dwóch nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (NRTI) z nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy lub inhibitorem proteazy wzmocnionym rytonawirem.1,2 NRTI abakawir-lamiwudynę i fumaran dizoproksylu tenofowiru (DF) – imtrycytabinę można podawać raz na dobę, zapewniają silną aktywność przeciwwirusową i rzadko są związane z toksycznymi działaniami mitochondriów, lipoatrofią lub neuropatią.3-5
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane, zaślepione badanie równoważności porównujące aktywność przeciwwirusową, bezpieczeństwo i tolerancję abakawiru-lamiwudyny i tenofowiru DF-emtrycytabiny podawanej z efawirenzem lub atazanawirem wzmocnionym rytonawirem. Po zaplanowanym, okresowym przeglądzie, Rada Monitorowania danych i bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych odnotowała gorszą skuteczność wirusologiczną abakawiru-lamiwudyny wśród uczestników badania przesiewowego poziomu RNA HIV-1 wynoszącego 100 000 kopii na mililitr lub więcej
[patrz też: ewerolimus, papaverinum, przedwczesny wytrysk leczenie warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: ewerolimus papaverinum przedwczesny wytrysk leczenie warszawa