Doustny, oszczędzający glukokortykoid efekt mepolizumabu w astmie eozynofilowej AD 5

Średnią procentową redukcję dawki analizowano za pomocą testu Wilcoxona. Zastosowaliśmy ujemny dwumianowy uogólniony model liniowy z funkcją log-link z korektą dla zmiennych współzmiennych dla analizy częstości klinicznie istotnych zaostrzeń.17 Zmiany od wartości wyjściowej do 24 tygodnia w wartości FEV1, ACQ-5, wyniku SGRQ i liczby granulocytów eozynofilów we krwi analizowano za pomocą analizy mieszanych modeli z powtarzanymi pomiarami po dostosowaniu dla zmiennych współzmiennych. Przed analizą obliczono liczbę granulocytów eozynochłonnych z wyprzedzeniem. Wszystkie analizy wykonano przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9 (SAS Institute).
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów na linii podstawowej (populacja, która chce leczyć). Spośród 185 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu 135 poddano randomizacji i włączono do populacji, która miała zamiar leczyć. Siedmiu pacjentów (3 w grupie mepolizumabu i 4 w grupie placebo) wycofało się z badania przedwcześnie, głównie z powodu zdarzeń niepożądanych (ryc. 1B). Tabela przedstawia charakterystykę pacjentów na linii podstawowej. (Bardziej kompletne dane dotyczące cech demograficznych i klinicznych podano w tabeli S4 w dodatkowym dodatku).
Skuteczność
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki pierwotne i wtórne. Figura 2. Figura 2. Zmiany w doustnej dawce glukokortykoidów, częstości zaostrzeń i kontroli astmy. Panel A pokazuje medianę procentowej redukcji od wartości początkowej dziennej dawki glukokortykoidu w dwóch badanych grupach. Po 24 tygodniach mediana procentowej redukcji wyniosła 50% w grupie mepolizumabu i nie było zmniejszenia w grupie placebo (P = 0,007). Paski I reprezentują 95% przedziały ufności. Panel B pokazuje skumulowany wskaźnik klinicznie istotnych zaostrzeń astmy, z względną redukcją o 32% w grupie mepolizumabu, w porównaniu z grupą placebo, w tygodniu 24 (P = 0,04). Panel C pokazuje zmiany w odpowiedziach w Kwestionariuszu Kontroli Astmy 5 (ACQ-5). Wynik na ACQ-5 stanowi średnią odpowiedzi na pięć pytań dotyczących częstości lub nasilenia objawów w poprzednim tygodniu, przy czym każda odpowiedź uzyskana w skali od 0 do 6 i więcej wskazuje na gorszą kontrolę; minimalna klinicznie istotna różnica dla średniej punktacji wynosi 0,5 punktu. Ulepszenia zaobserwowano już w 2. tygodniu w grupie otrzymującej mepolizumab, efekt ten utrzymywał się do 24 tygodnia (P = 0,004). Paski I reprezentują 95% przedziały ufności wokół środka najmniej kwadratowego.
W pierwotnym wcześniejszym wyniku, więcej pacjentów w grupie otrzymującej mepolizumab niż w grupie placebo miało zmniejszenie dawki doustnej glukokortykoidu o 90 do 100% (23%
[hasła pokrewne: infanrix hexa apteka, diprobase krem, lexum poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: diprobase krem infanrix hexa apteka lexum poznań