Doustny, oszczędzający glukokortykoid efekt mepolizumabu w astmie eozynofilowej AD 7

Podczas badania wystąpił jeden zgon (w grupie placebo) z krwotoku z przewodu pokarmowego i aspiracji. Zaostrzenie astmy wymagające hospitalizacji (u siedmiu pacjentów, wszystkie w grupie placebo) i zapalenie płuc (u trzech pacjentów, wszystkie w grupie placebo) były najczęstszymi poważnymi zdarzeniami niepożądanymi. Podczas badania nie zgłoszono poważnych zdarzeń sercowych, naczyniowych, zakrzepowo-zatorowych ani niedokrwiennych. (Dodatkowe szczegóły dotyczące zdarzeń niepożądanych znajdują się w Tabeli S6 Dodatku Uzupełniającego.) Immunogenność
Spośród 135 pacjentów w dwóch badanych grupach 6 (4%) miało pozytywne wyniki w testowaniu próbek po linii podstawowej dla przeciwciał anty-mepolizumab. Spośród 6 pacjentów 5 miało przeciwciała nieneutralizujące przy niskim mianie (<32), a pacjent miał przeciwciała neutralizujące po podaniu pierwszej dawki mepolizumabu (miano, 160) oraz w 32. tygodniu (miano, 640). Nie zgłoszono żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z immunogennością.
Dyskusja
W naszym badaniu wśród pacjentów z ciężką astmą eozynofilową, u których dawki glukokortykosteroidów doustnych zostały w jak największym stopniu zmniejszone przed rozpoczęciem leczenia, ci, którzy otrzymywali podskórnie mepolizumab, wykazywali znacznie większe zmniejszenie utrzymującej się doustnej dawki glukokortykoidu niż otrzymujący placebo. Mepolizumab miał również znacząco korzystny wpływ na zaostrzenia, kontrolę astmy i jakość życia, chociaż pacjenci mieli klinicznie istotne zmniejszenie dawki doustnych glikokortykosteroidów.
Efekt oszczędzania glukokortykoidami mepolizumabu obserwowali Nair i in. w małym badaniu pilotażowym, w którym 20 pacjentów zostało wybranych na podstawie podwyższonego stężenia eozynofili w plwocinie.12 Pacjenci ci otrzymywali 750 mg mepolizumabu lub placebo dożylnie co 4 tygodnie przez 20 tygodni, co spowodowało zmniejszenie o 84% w dawka prednizonu w grupie mepolizumabu, w porównaniu ze zmniejszeniem o 48% w grupie placebo. W naszym badaniu pacjentów wybrano na podstawie podwyższonego stężenia eozynofilów we krwi, a mepolizumab podawano podskórnie w znacznie niższej dawce (100 mg co 4 tygodnie). Podobnie jak w przypadku Nair i wsp., Stwierdziliśmy, że leczenie mepolizumabem wiązało się ze zmniejszonym zaostrzeniem i poprawą wskaźników kontroli astmy, pomimo znacznego zmniejszenia stosowania doustnych glukokortykoidów i mniejszej dawki. Takiej poprawy kontroli astmy nie obserwowano w innych badaniach dotyczących mepolizumabu10, 11. Różnica ta może być spowodowana bardziej ukierunkowaną selekcją pacjentów w naszym badaniu lub większym potencjałem do poprawy objawów u pacjentów z doustną astmą zależną od glukokortykoidów. Podobieństwo efektu netto mepolizumabu w naszym badaniu oraz w badaniu Nair i wsp
[przypisy: diprobase krem warszawa, infanrix hexa apteka, diprobase krem ]

Powiązane tematy z artykułem: diprobase krem infanrix hexa apteka zarażenie grzybicą jest możliwe poprzez bezpośredni