Efekt mepolizumabu w astmie eozynofilowej AD 6

Więcej pacjentów w grupie placebo niż w grupie otrzymującej mepolizumab nie miało zmniejszenia dawki doustnej glukokortykoidu, nie miało kontroli astmy ani nie wycofało się z badania (56% vs. 36%). W analizach tych uzyskano ogólny iloraz szans dla zmniejszenia dawki doustnej glukokortykoidu w grupie otrzymującej mepolizumab wynoszący 2,39 (przedział ufności 95% [CI], 1,25 do 4,56; p = 0,008) (tabela 2). Mediana procentowej redukcji w stosunku do wartości wyjściowej dziennej dawki glukokortykoidu w jamie ustnej wynosiła 50% wśród pacjentów w grupie leczonej mepolizumabem, w porównaniu z brakiem zmniejszenia w grupie placebo (p = 0,007) (ryc. 2A). Leczenie mepolizumabem w porównaniu z placebo spowodowało znaczną poprawę we wszystkich wynikach wtórnych doustnej redukcji glikokortykoidów (P.0,03), z wyjątkiem wyniku całkowitego ustania dziennych glikokortykosteroidów doustnych (P = 0,41) (Tabela 2). Średnie i mediana redukcji w stosunku do wartości początkowej w doustnej dawce glukokortykoidu są przedstawione w Tabeli S5 w Dodatku Uzupełniającym.
Inne wcześniej sprecyzowane wyniki
Roczne wskaźniki zaostrzeń wynosiły 1,44 na rok w grupie otrzymującej mepolizumab i 2,12 na rok w grupie placebo (wskaźnik częstości 0,68, 95% CI, 0,47 do 0,99, p = 0,04) (ryc. 2B). Poprawa wyników ACQ-5 (jak wskazują niższe wyniki) zaobserwowano już w 2. tygodniu w grupie mepolizumabu i utrzymywała się do 24 tygodnia (różnica między grupami, -0,52 punktów, 95% CI, -0,87 do -0,17 ; P = 0,004) (rysunek 2C). Poprawę wyniku SGRQ (jak wskazują niższe wyniki) odnotowano również w 24 tygodniu (różnica między grupami, -5,8 punktów, 95% CI, -10,6 do -1,0, P = 0,02). W 24 tygodniu zaobserwowano nieistotną tendencję do większych zmian od wartości wyjściowej FEV1 przed i po rozszerzeniu oskrzeli w grupie mepolizumabu niż w grupie placebo. Różnice między grupami wynosiły 114 ml przed rozszerzeniem oskrzeli (P = 0,15) (ryc. S1 w dodatkowym dodatku) i 128 ml po rozszerzeniu oskrzeli (P = 0,06). W porównaniu z placebo, mepolizumab znacząco zmniejszał liczbę eozynofili we krwi w całym badaniu (P <0,001) (ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym).
Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Podsumowanie zdarzeń niepożądanych. Częstość występowania zdarzeń niepożądanych związanych z nonastmą wyniosła 83% w grupie otrzymującej mepolizumab i 91% w grupie placebo (tabela 3). Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi w dwóch badanych grupach były bóle głowy i zapalenie nosogardła. Siedmiu pacjentów (czterech w grupie otrzymującej mepolizumab i trzech w grupie placebo) miało reakcje układowe, a sześciu pacjentów (czterech w grupie otrzymującej mepolizumab i dwóch w grupie placebo) miało miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia
[podobne: lexum poznań, papaverinum, sps zoz lębork ]

Powiązane tematy z artykułem: lexum poznań papaverinum sps zoz lębork