Podstawowa opieka i odpowiedzialna opieka – dwa zasadnicze elementy reformy systemu dostawy ad

Możliwe są różne formy ACO, w tym duże zintegrowane systemy dostarczania, organizacje lekarzy-szpitale, wielospecjalistyczne grupy ćwiczeniowe z własnością szpitala lub bez, niezależne stowarzyszenia praktyków i wirtualne, współzależne sieci praktyk lekarskich.3 ACO mogą otrzymywać wynagrodzenie za usługę i udział w uzyskanych oszczędnościach w stosunku do przewidywanego docelowego poziomu wydatków skorygowanego o ryzyko dla ich populacji pacjentów; alternatywnie, płatność może być częściowo lub całkowicie ograniczona, a ryzyko i zyski są dzielone między wszystkich dostawców. Pomiar wydajności w celu oceny jakości opieki i zapobiegania potencjalnym nadużywaniu (w organizacjach typu fee-for-service ) i niewystarczającym wykorzystaniu (w przypadku kapitałowych) jest kamieniem węgielnym modelu. Niektóre dowody sugerują, że w pełni zintegrowane ACO zapewniają wyższą jakość, bardziej efektywną opiekę niż mniejsze, luźniej zorganizowane.4 Wyzwania związane z wdrożeniem modelu ACO obejmują potrzebę silnego przywództwa w celu zajęcia się kwestiami związanymi z kulturą, prawem i zasobami. bariery w tworzeniu nowych organizacji dostawców w wielu społecznościach Bez względu na strukturę organizacyjną, ACO nie odniesie sukcesu bez silnego fundamentu wysokowydajnej podstawowej opieki zdrowotnej. Obecny niedobór zdolności podstawowej opieki zdrowotnej i przestarzała infrastruktura większości podstawowych praktyk w zakresie opieki mogą ograniczyć skuteczne wdrażanie ACO; i odwrotnie, inwestycja w model PCMH mogłaby przyspieszyć opracowywanie wysokowydajnych ACO. Fakt, że model ACO nie wymaga jednoznacznie wsparcia dla podstawowej opieki zdrowotnej, spowodował poważne obawy, że ACO zdominowane przez szpitale lub specjalistów nie będą odpowiednio inwestować w podstawową opiekę medyczną – lub że szpitale i specjaliści zgromadzą nieproporcjonalną część wszelkich oszczędności. Ponieważ powszechnie uznaje się, że zwiększenie inwestycji w opiekę podstawową jest konieczne, aby spowolnić ogólne tempo wzrostu wydatków, znalezienie sposobu na zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla podstawowej opieki zdrowotnej będzie miało kluczowe znaczenie dla projektowania i wdrażania umów ACO.
Ponieważ oba modele przechodzą przez programy pilotażowe w kierunku wdrożenia, zidentyfikowaliśmy kilka strategii mających na celu zapewnienie ich wzajemnego wzmocnienia. Po pierwsze, należy dostosować procesy akredytacji i certyfikacji. Krajowy Komitet ds. Zapewnienia Jakości (NCQA) ma dobrowolny program uznawania PCMH, który był stosowany w wielu wczesnych inicjatywach medycznych. Trwa debata na temat najlepszych kryteriów uznawania praktyki za spełniającą standardy PCMH, a NCQA poszukuje informacji na ten temat od zainteresowanych stron. Proces akredytacji lub certyfikacji ACO nie został jeszcze opracowany, ale gdy tak się stanie, kluczowe będzie wprowadzenie kryteriów zapewniających wystarczającą zdolność podstawowej opieki zdrowotnej dla populacji pacjentów oraz ścisłe dostosowanie standardów do standardów uznawania PCMH.
Po drugie, ponieważ pomyślne wdrożenie i ocena obu modeli będzie wymagać pomiaru wydajności, należy opracować wspólny zestaw miar wydajności podstawowej opieki zdrowotnej; powinny one być spójne z domenami nakreślonymi w Ogólnopolskiej wizji opieki zdrowotnej skoncentrowanej na Pacjentach opracowanym przez Commonwealth Fund (np. terminowy dostęp do opieki, koordynacja opieki i zaangażowanie pacjentów) i zatwierdzone przez Narodowe Forum Jakości
[przypisy: omikron białystok, nasonex zamiennik, sps zoz lębork ]

Powiązane tematy z artykułem: nasonex zamiennik omikron białystok sps zoz lębork