Symwastatyna w zespole ostrej niewydolności oddechowej AD 2

Celem tej próby było sprawdzenie hipotezy, że leczenie za pomocą doodbawicy jelitowej w dawce 80 mg na dobę poprawiłoby wyniki kliniczne u pacjentów z ARDS, niezależnie od przyczyny. Metody
Projekt badania
Pacjenci byli dorośli rekrutowani z oddziałów intensywnej opieki medycznej (OIOM) w 40 szpitalach w Wielkiej Brytanii i Irlandii (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Badanie zostało zatwierdzone przez krajowy komitet ds. Etyki badawczej oraz przez dział badań naukowych w każdej placówce badawczej w Wielkiej Brytanii oraz przez instytucjonalny komitet ds. Etyki w każdym z ośrodków badawczych w Irlandii. Jednostka ds. Badań klinicznych w Irlandii Północnej koordynowała cały proces, przy wsparciu Komitetu Badań Medycznych w Galway, ośrodka badań klinicznych dla ośrodków w Irlandii. Wszyscy pacjenci lub ich przedstawiciele wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Symwastatyna została zakupiona do użycia w badaniu. Fundatorzy nie mieli żadnej roli w projektowaniu badań, pozyskiwaniu danych, analizie danych ani przygotowywaniu manuskryptów.
Projekt badania został opublikowany wcześniej, 6, a protokół badania, w tym plan analizy statystycznej, jest dostępny pod adresem. Pierwsi trzej autorzy zaprojektowali badanie, a wszyscy autorzy wnieśli istotny wkład w opracowanie protokołu badania. Pierwszy autor napisał pierwszą wersję manuskryptu, a wszyscy autorzy krytycznie ocenili ją pod kątem ważnych treści intelektualnych. Wszyscy autorzy zatwierdzili manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu go do publikacji. Pierwsi i drudzy zapewniają rękojmię za integralność, dokładność i kompletność danych i analiz oraz za wierność badania w protokole.
Pacjenci
Ryc. 1. Ryc. 1. Badanie przesiewowe, losowanie i obserwacja uczestników badania. Być może istniał więcej niż jeden powód wykluczenia pacjenta z badania. Ciężką chorobę wątroby określono jako wynik w skali Child-Pugh powyżej 12 (w skali od 5 do 15, przy czym wyższe wyniki wskazują na cięższą chorobę wątroby).
Pacjenci byli uprawnieni, jeśli byli intubowani i wentylowani mechanicznie i byli w ciągu 48 godzin po wystąpieniu ARDS, jak określono przez stosunek ciśnienia cząstkowego tlenu tętniczego (PaO2) do frakcji wdychanego tlenu (FiO2) 300 mm Hg lub mniej , jeżeli obustronne nacieki płucne zgodne z obrzękiem płuc występowały w radiografii klatki piersiowej i jeśli nie było dowodów na istnienie nadciśnienia lewego przedsionka.7 Główne kryteria wykluczenia są wymienione na Figurze 1, a pełna lista znajduje się w protokole badania. Protokół badania został zmieniony, aby umożliwić zapisywanie pacjentów otrzymujących makrolidy przez 9 miesięcy do badania i aby zwiększyć kryterium kwalifikowalności dotyczące poziomu aminotransferazy alaninowej lub aminotransferazy asparaginianowej z ponad 5-krotności górnej granicy prawidłowego zakresu do 8-krotności górnej granica normalnego zakresu 15 miesięcy do badania.
Badanie leku
Randomizację przeprowadzono za pomocą automatycznej, scentralizowanej 24-godzinnej usługi randomizacji
[patrz też: marwoj, bakteryjne zapalenie pochwy leki bez recepty, diprobase krem ]

Powiązane tematy z artykułem: bakteryjne zapalenie pochwy leki bez recepty diprobase krem marwoj