Symwastatyna w zespole ostrej niewydolności oddechowej AD 3

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grup badanych w stosunku 1: przy użyciu permutowanych bloków i stratyfikacji zgodnie z miejscem badania i wymogiem wazopresatora (tak lub nie). Pacjenci otrzymywali raz na dobę simwastatynę (w dawce 80 mg) lub identyczne tabletki placebo przez okres do 28 dni. Pierwszą dawkę badanego leku podawano tak szybko jak to możliwe, najlepiej w ciągu 4 godzin po randomizacji, a kolejne dawki podawano każdego ranka począwszy od następnego dnia kalendarzowego.
Badany lek był kontynuowany do 28. dnia po zakończeniu leczenia krytycznego (oddział intensywnej terapii lub oddział intensywnej terapii, w którym leczeni są pacjenci wymagający wsparcia narządów, ale nie intensywnej terapii lub inwazyjnej mechanicznej wentylacji), śmierć, przerwanie aktywnego leczenia medycznego, rozwój stan kliniczny wymagający natychmiastowego leczenia statyną lub wycofania pacjenta z badania. Badany lek został zatrzymany ze względów bezpieczeństwa, jeśli prowadzący klinicysta stwierdził, że jest to wymagane, jeśli poziom kinazy kreatynowej był ponad 10-krotny w stosunku do górnej granicy prawidłowego zakresu lub jeśli poziom aminotransferazy alaninowej lub aminotransferazy asparaginianowej był 8-krotność górnej granicy normalnego zakresu.
Gromadzenie danych i procedury
W momencie rejestracji zarejestrowano charakterystykę demograficzną każdego pacjenta, zmienne wentylacyjne i fizjologiczne oraz ocenę wyników z Fizjologii ostrej i ostrej oceny zdrowia II (APACHE II) w chwili przyjęcia. Przyczynę ARDS zidentyfikował lekarz prowadzący. Dla każdego dnia na OIOM rejestrowano 8 zmiennych wentylacyjnych i fizjologicznych oraz danych dotyczących wsparcia narządów, które opierały się na minimalnym zestawie danych dotyczących zdrowia w Wielkiej Brytanii (8). Ustalono stan życia na 28 dni, ale dla pacjentów, którzy zmarli, przyczyna zgonu nie została odnotowana.
Uczestniczące OIOM zostały zachęcone do stosowania wentylacji o niskim przepływie przy 6 do 8 ml na kilogram przewidywanej masy ciała i do utrzymywania ciśnienia plateau poniżej 30 cm wody, 9 ale nie ogłoszono specjalnego schematu zarządzania respiratorem. Wszystkie inne decyzje dotyczące leczenia zostały podjęte przez lekarzy pacjentów.
Mierniki rezultatu
Podstawową miarą wyniku była liczba dni bez respiratora do dnia 28, która została zdefiniowana jako liczba dni od momentu rozpoczęcia samodzielnego oddychania do dnia 28 po randomizacji.6 Szczegółowa definicja dni bez respiratora jest podana w Protokół badania. Drugorzędne wyniki obejmowały zmianę wskaźnika utlenowania i ocenę Sekwencyjnego Ocena Niepowodzenia Organów (SOFA) 10 do 28 dnia, liczbę dni wolnych od niewydolności narządów niepłucnych do dnia 28, śmierć z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 28 dni po randomizacji, śmierć przed wypisem od krytycznej opieki lub szpitala i bezpieczeństwa
[hasła pokrewne: camilla na ząbkowanie, marcin szczurkiewicz, proktosedon opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: camilla na ząbkowanie marcin szczurkiewicz proktosedon opinie