Symwastatyna w zespole ostrej niewydolności oddechowej AD 5

Ogółem 8 pacjentów, którzy nie spełniali kryteriów kwalifikujących, przeszło losową pomyłkę, z 4 przypisanymi do każdej grupy; ci pacjenci zostali włączeni do analizy. Łącznie 5 pacjentów w grupie otrzymującej symwastatynę i 3 w grupie placebo nie otrzymało przydzielonego leku. Jeden pacjent w grupie przyjmującej symwastatynę stracił kontakt z chorymi. Żadne dane dotyczące pierwotnego wyniku nie były dostępne dla tego pacjenta w grupie otrzymującej symwastatynę i dla 2 pacjentów z grupy placebo (ryc. 1). Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Wyjściowa charakterystyka pacjentów z randomizacją była podobna w obu grupach badawczych, z wyjątkiem niewielkiej, ale istotnej różnicy w stosunku PaO2: FiO2, która była niższa w grupie otrzymującej symwastatynę. niż w grupie placebo (tabela 1). Głównymi przyczynami ARDS były zapalenie płuc i sepsa. W 3. dniu objętość oddechowa w grupie otrzymującej simwastatynę nie różniła się istotnie od tej w grupie placebo; średnia różnica wynosiła 0,05 ml na kilogram przewidywanej masy ciała (95% przedział ufności [CI], -0,61 do 0,71, P = 0,89).
Pacjenci otrzymywali badany lek średnio przez 10,2 . 7 dni w grupie otrzymującej symwastatynę i 11,0 . 7,9 dni w grupie placebo (p = 0,23). Najczęstsze przyczyny przerwania badania leku zostały usunięte z opieki krytycznej, zgonu i zdarzeń niepożądanych, które uznano za związane z badanym lekiem. Łącznie 5 pacjentów przypisanych do symwastatyny i 3 pacjentów otrzymujących placebo otrzymało leczenie bezczynnymi statynami (Tabela S1 w dodatkowym dodatku).
Wyniki
Liczba dni wolnych od respiratora nie różniła się istotnie pomiędzy dwiema badanymi grupami (12,6 . 9,9 dni dla symwastatyny i 11,5 . 10,4 dni dla placebo, różnica średnia, 1,1 dni [95% CI, -0,6 do 2,8], P = 0,21 ). Nie było również znaczącej różnicy między grupami w liczbie dni bez respiratora po dostosowaniu dla wyjściowego stosunku PaO2: FiO2 (różnica średnia, 1,4 dni [95% CI, -0,3 do 3,2], P = 0,10).
Tabela 2. Tabela 2. Główne wyniki kliniczne. Rysunek 2. Ryc. 2. Prawdopodobieństwa przeżycia i oddychania bez pomocy z randomizacji do dnia 28, w zależności od tego, czy pacjenci otrzymywali symwastatynę lub placebo. Dane dotyczące pierwotnego wyniku samodzielnego oddychania do dnia 28 dostępne dla 258 pacjentów w grupie otrzymującej symwastatynę i 279 w grupie placebo (panel A). Dane dotyczące przeżycia po 28 dniach były dostępne dla dodatkowego pacjenta w każdej grupie badanej (panel B): w grupie otrzymującej symwastatynę byliśmy w stanie określić status przeżycia dla pacjenta, chociaż nie dysponowaliśmy danymi pierwotnego wyniku; w grupie placebo pacjent, który wycofał się z badania, umożliwił zebranie i wykorzystanie ograniczonych dodatkowych danych, w tym danych dotyczących
[więcej w: camilla na ząbkowanie, papaverinum, ewerolimus ]

Powiązane tematy z artykułem: camilla na ząbkowanie ewerolimus papaverinum