Zaawansowana niewydolność serca leczona urządzeniem wspomagającym ruch lewej komory z przepływem ciągłym ad

Te wspomagające ruchy lewostronne urządzenia wspomagające pracę lewej komory poprawiły hemodynamikę, funkcję narządu końcowego, jakość życia i zdolności funkcjonalne pacjentów oczekujących na transplantację.14,15 Są również mniejsze, cichsze i bardziej trwałe niż urządzenia z pulsującym przepływem, powodując potencjalnie lepiej nadają się do długoterminowego wsparcia. Badanie to przedstawia wyniki randomizowanego badania porównującego wyniki pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca, którzy nie kwalifikowali się do przeszczepu i otrzymali urządzenie wspomagające lewą komorę lub urządzenie wspomagające pracę lewej komory.
Metody
Organizacja studiów
Badanie przeprowadzono w 38 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. Dane zostały zebrane przez koordynatorów badań w uczestniczących ośrodkach, przeanalizowane przez sponsora (Thoratec, Pleasanton, CA) i skontrolowane przez sponsora. Autorzy zapewniają rękojmię za kompletność i dokładność danych i analiz. Niezależna komórka monitorująca dane i bezpieczeństwo monitorowała badanie i sprawdzała zgodność z protokołem oraz dane dotyczące wyników. Niezależny komitet ds. Wydarzeń klinicznych orzekał o przyczynach śmierci i zdarzeniach niepożądanych. Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą każdego centrum uczestniczącego.
Badaj pacjentów
Pacjenci z zaawansowaną niewydolnością serca, którzy nie kwalifikowali się do przeszczepu serca i których niewydolność serca była niewrażliwa na optymalne postępowanie medyczne, byli brani pod uwagę przy przyjęciu do badania. Szczegółowe kryteria włączenia i wykluczenia są wymienione w Dodatku uzupełniającym (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Zakwalifikowani pacjenci spełniali następujące kryteria: frakcja wyrzutowa lewej komory mniejsza niż 25%; maksymalne zużycie tlenu mniejsze niż 14 ml na kilogram masy ciała na minutę lub mniej niż 50% przewidywanej wartości; oraz objawy klasy IIIB lub IV wg New York Heart Association (NYHA) przez co najmniej 45 z 60 dni przed rejestracją lub uzależnieniem od wewnątrzkorowej pompy balonowej przez okres 7 dni lub inotropami przez okres co najmniej 14 dni przed rejestracją. Kryteria wykluczenia obejmowały nieodwracalną, ciężką niewydolność nerek, płuc lub wątroby lub czynne zakażenie. Wszyscy pacjenci lub upoważnieni przedstawiciele wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Projekt badania
Pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 2: 1, aby otrzymać albo urządzenie wspomagające lewą komorę przepływu albo urządzenie wspomagające lewy komorowy przepływ pulsacyjny. Randomizacja była stratyfikowana zgodnie z centrum badań i przy użyciu permutowanych bloków, aby utrzymać stosunek 2: w miarę upływu czasu. Dane wyjściowe – w tym charakterystyka demograficzna, jednoczesne stosowanie leków, historia zdrowia, odpowiedzi na ankiety Minnesota Living with Heart Failure i Kansas City Cardiomyopathy oraz kliniczne wartości laboratoryjne – zostały zebrane dla wszystkich pacjentów. Po wszczepieniu urządzenia wspomagającego lewą komorę wydajność urządzenia, wyniki laboratoryjne i stosowanie leku były początkowo rejestrowane w odstępach dziennych do tygodniowych, a po wypisaniu ze szpitala rejestrowano co miesiąc. Oceny jakości życia i 6-minutowe testy przejścia zostały wykonane na początku badania, miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, a następnie co 6 miesięcy do zakończenia badania w 24 miesiącu.
[patrz też: zarażenie grzybicą jest możliwe poprzez bezpośredni, ewerolimus, mucinox ]

Powiązane tematy z artykułem: ewerolimus mucinox zarażenie grzybicą jest możliwe poprzez bezpośredni