Zarządzanie guzkami płuca wykryte przez tom tomograficzny ad 6

Dziewięciu uczestników, którzy nie zostali skierowani do pracy (cztery z powodu decyzji rady ds. Nowotworów, czterech z powodu błędu administracyjnego, a jeden z powodu tego, że pacjent był już leczony przez innego specjalistę) zostali zaproszeni do udziału w trzeciej rundzie badań przesiewowych 2 lata później. W jednym z dziewięciu przypadków rak płuca został znaleziony 23 miesiące po pierwszym wykryciu guzka w brodawce, którego wcześniej nie widziano. Spośród pozostałych 64 osób z pozytywnym skanem, 62 miało łagodną chorobę, a 2 miało innego raka (1 grasiczaka i chłoniaka). Było dwóch pacjentów z podejrzanymi zmianami, u których nie można było uzyskać żadnej tkanki w celu rozpoznania histologicznego. Pacjenci ci byli leczeni wysokodawkową radioterapią, ponieważ zmiany były nowe i wzrastały i były pozytywne na skanie PET. 54 uczestników z rakiem płuc miało 57 nowotworowych guzków, z których 42 (73,7%) sklasyfikowano jako stadium patologiczne I, w tym 3, które były podwójnymi guzami synchronicznymi. Wskaźnik wykrywania raka płuc wynosił 0,5% (40 z 7289) w pierwszym roku po badaniu drugiej rundy i 0,8% (57 z 7289) w całym 2-letnim okresie po drugiej i trzeciej rundzie badań przesiewowych. W pierwszym roku po skriningu drugiej rundy zdiagnozowano jedno stadium IV małego krwinek i jedno stadium IV interwału o szerokich komórkach, które były obecne w guzkach, które nie były obecne podczas drugiego badania przesiewowego. Czułość drugiej rundy badania wynosiła 96,4% (95% CI, 86,8 do 99,1), swoistość 99,0% (95% CI, 98,7 do 99,2), dodatnia wartość predykcyjna wyniosła 42,2% (95% CI, 33,9 do 50,9), a wartość predykcyjna wyniku ujemnego wynosiła 99,9% (95% CI, 99,9 do 100,0).
Dodatkowe badania diagnostyczne
Współczynniki zapamiętywania skanu CT wśród uczestników z nieokreślonymi wynikami testu wynosiły odpowiednio 19,0% i 3,8% w rundach pierwszej i drugiej (tabela 2 w dodatku uzupełniającym). Nie przeprowadzono diagnostycznego badania PET ani PET-CT u uczestników z dodatnimi wynikami testu, a procedury biopsji cienkoigłowych wykonano u mniej niż 1% badanych. Częstość inwazyjnych procedur diagnostycznych wyniosła 1,2% w pierwszej rundzie i 0,8% w drugiej rundzie.
Dyskusja
W populacji, u której występowało zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuca, nasza strategia badania przesiewowego na raka płuc z użyciem tomografii komputerowej zmniejszyła potrzebę oceny uzupełniającej u uczestników z nieokreślonym wynikiem testu. Ta strategia była szczególnie użyteczna podczas drugiej rundy przesiewowej. Zmniejszyło to liczbę badań kontrolnych u uczestników z dodatnim wynikiem testu, nie zmniejszając ogólnej wrażliwości techniki, w porównaniu z tą podaną w literaturze.4-8,18-23 Niniejszy raport dotyczy tylko sposobu postępowania z anomalią, która została wykryta na skanie tomografii komputerowej w tej populacji; nie odnosi się do przydatności badań przesiewowych w kierunku raka płuc za pomocą skanowania CT.
Częstość występowania nowotworów interwałowych, które stwierdzono u uczestników naszego badania, była podobna do stwierdzonej u uczestników innych badań.20 Odsetek wczesnych (stadium I) nowotworów płuc wykrytych w pierwszej rundzie (63,9%) był podobny do stwierdzonego w innych badaniach. randomizowane badania, 18,19,23, ale niższe niż te w badaniach bez randomizacji (np. udział w międzynarodowym programie wczesnego działania na raka płuc [I-ELCAP] wynosił 86%, a odsetek w badaniu przeprowadzonym w klinice Mayo był 75%) 6,7,20 Wskaźnik wykrywalności raka płuc w pierwszej rundzie I-ELCAP był wyższy niż w przypadku NELSON (1,3% vs.
[hasła pokrewne: sps zoz lębork, marwoj, matryca ravena ]

Powiązane tematy z artykułem: marwoj matryca ravena sps zoz lębork